(Умови і правила надання послуг)

 

Даний документ є Офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Єрємєєва Дмитра Ігоровича (далі по тексту - Виконавець), адресованою необмеженому колу людей, укласти Договір на умовах публічної оферти про надання послуг на нижчевикладених умовах (далі по тексту Договір).

Відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно - Сторонами цього договору. Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.

У зв'язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст даної публічної оферти і ознайомтеся з умовами надання послуг. Якщо Ви НЕ згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг. 

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

1.1. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір на певних умовах;

1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://pra.com.ua/, яка є єдиним джерелом інформування Замовника.

1.3. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти, цього Договору та правил надання послуг. Акцепт може бути здійснений одним із способів, передбачених пунктом 5 цього Договору.

1.4. Замовник - фізична особа, яка прийняла Публічну оферту Виконавця, викладену в цьому Договорі та надала згоду на включення її персональних даних, їх подальшої обробки,  до бази персональних даних, що знаходиться у Виконавця.Замовником також вважається особа, уповноважена на здійснення будь-яких дій, пов'язаних з акцептом оферти і виконанням умов Договору. Замовник несе всі ризики пов'язані з уповноваженою особою.

1.5. Звіт по кредитоспроможності - це комплексна правова та фінансова характеристика позичальника, представлена фінансовими і не фінансовими показниками, що дозволяє оцінити його можливість в майбутньому повністю і в строк, розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями перед кредитором, а також визначає ступінь ризику приватного кредитора при кредитуванні конкретного позичальника. Оцінка проводиться за власною методологією Виконавця і є інтелектуальною власністю конкретної особи.

1.6. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

1.7. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.8. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, і Замовником, з іншого, з моменту Акцепту всіх без винятку умов і положень цього Договору, а також додатків до нього.

2.2. Метою укладання даного договору є: 1) уповноваження Замовником Виконавця на збір персональних даних Замовника шляхом використання інтернет ресурсу https://pra.com.ua/, їх подальша реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), третім особам, якими є: кредитні посередники, банки, фінансові установи, задля отримання Замовником продукту господарської діяльності даних третіх осіб; 2) Оцінка Виконавцем, за допомогою його власної методології, можливості Замовника повністю і в строк, розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями перед кредитором, а також визначити ступінь ризику кредитора при кредитуванні конкретного Замовника. Оцінка  здійснюється з використанням інтернет ресурсу https://pra.com.ua/.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику право на отримання послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити цю послугу.

2.4. Ознайомившись з ціною за послугу Виконавця і текстом цієї публічної оферти, Замовник формує на сайті: http://pra.com.ua/, онлайн замовлення.

2.5. За результатами обробки даних, зазначених у заявці, та проведеної на їх підставі оцінки, Виконавець формує Звіт у формі Таблиці розрахунку кредитоспроможності Замовника за формою, наведеною в розділі «Приклад звіту"на Сайті Виконавця. Відповідальність за надання достовірних відомостей лежить на Замовнику.

2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розцінки на послуги, форму надання Звіту та інші умови і правила надання послуги. Виконавець сповіщає Замовника про такі зміни в порядку, передбаченому цим Договором.

2.7. Виконавець, за згодою Замовника, має право передати третім особам (кредитним посередникам, банківським установам, фінансовим компаніям, та іншим суб'єктам господарювання) персональні дані Замовника для їх обробки з метою створення можливості для отримання Замовником продукту господарської діяльності такої третьої особи. При цьому, Виконавець не є кредитним посередником, а виконує функцію Володільця бази персональних даних, до якої внесено за згодою Замовника його персональні дані, з метою їх збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, обробки, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.

3.1.1. Замовник має право:

3.1.2. Користуватися послугами Виконавця на умовах цього Договору.

3.1.3. Своєчасно отримувати необхідну інформацію від Виконавця за результатами проведеної оцінки.

3.1.4. Отримувати від Виконавця звіт про проведену оцінку.

3.1.5. Замовник може вибрати один із таких способів отримання звіту:

3.1.5.1. Самостійно відправити, сформований на сайті Виконавця, звіт на свою адресу електронної пошти;

3.1.5.2. Переглянути звіт онлайн на сайті Виконавця.

3.1.5.3. Роздрукувати звіт з сайту Виконавця відразу ж після його формування.

 

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для його ідентифікації та складання оцінки його кредитоспроможності.

 3.2.2. Не порушувати вимог чинного законодавства, норм моралі та звичаїв ділового обороту і авторських прав Виконавця, не використовувати результати наданих послуг Виконавцем в протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права і законні інтереси Виконавця та / або третіх осіб.

3.2.3. Приймати послуги, надані Виконавцем.

3.2.4. Відповідно до умов Договору, оплачувати послуги Виконавця.

 

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання послуг Замовнику, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги. Передавати інформацію про Замовника та його персональні дані третім особам.

3.3.2. Використовувати надану Замовником інформацію, для цілей цього Договору.

3.3.3. Призупинити надання послуг Замовнику на період перевірки виконання Замовником умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Замовником та / або обґрунтованої підозри в порушенні умов зазначеного Договору.

3.3.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши при цьому Замовника листом на електронну пошту або смс повідомленням, у випадках, якщо:

3.3.4.1. Замовник порушив свої зобов'язання за умовами договору;

3.3.4.2. Замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, шкодить або може зашкодити правам і законним інтересам Виконавця та / або третіх осіб;

3.3.4.3. Надання послуг може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства.

3.3.5. Тимчасово призупинити надання Замовникові послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

 

3.4. Виконавець зобов'язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».

 

4. ВАРТІСТЬ І ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається в національній валюті України та вказується на Сайті Виконавця.

4.1.2. Ціна за надання послуг визначається Виконавцем на власний розсуд і може бути змінена в будь-який час без попереднього повідомлення Замовника. Належним повідомленням про зміну ціни послуги вважається розміщення нової ціни на Сайті Виконавця.

4.1.3. При акцепту Замовником умов даного Договору, Замовник погоджується з ціною за надання послуги, зазначеної на Сайті Виконавця.

 

4.2. Оплата послуг

4.2.1. Оплата Послуги може здійснюватися одним з нижченаведених способів за вибором Замовника:

4.2.1.1. шляхом використання інтернет ресурсів:

- за допомогою системи інтернет - платежів "wayforpay";

- банківською картою Master Card і Viza;

Для оплати зазначеним шляхом, Замовник заповнює онлайн Заявку на отримання звіту по фінансово-кредитному навантаженню на Сайті Виконавця, після чого на Сайті автоматично надається форма для здійснення інтернет - платежу;

4.2.1.2. Шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати Замовник може отримати в формі смс-повідомлення, через форму "Зворотній зв'язок", або через онлайн чат на Сайті Виконавця.

4.3. Послуги надаються в повному обсязі за умови їх попередньої 100% (сто процентної) оплати Замовником.

4.4. Після здійснення оплати в спосіб, передбачений п. 4.2.1.2. цього Договору, за вимогою Виконавця, Замовник зобов'язується надати Виконавцю квитанцію з печаткою уповноваженого Банку про проведення платежу. Надання Виконавцем послуги можливо тільки після підтвердження зарахування коштів на його банківський рахунок.

 

5. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

5.1. Акцепт оферти створює Договір між Виконавцем і Замовником.

5.2. Приймаючи цей Договір-оферту, Замовник, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших (уповноважених) осіб, зацікавлених (прямо чи опосередковано) в визначених даним Договором послуг, висловлює свою згоду з тим, що реальні умови не обмежують його законних прав .

5.2.1. При акцепті оферти, Замовник приймає умови Договору в повному обсязі без можливості внесення в них будь-яких змін.

5.3. Акцепт оферти здійснюється Замовником шляхом виконання наступних дій:

5.3.1 Згоди Замовника з умовами і правилами надання послуги шляхом розміщення позначки про таку згоду під формою «онлайн заявки» на Сайті Виконавця;

5.3.2. Оплати послуги згідно п. 4.2. даного Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (в тому числі за недоотриманий прибуток).

6.4.Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником згідно цього Договору.

6.5. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, жодна із Сторін не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів) , пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на  виконання Договору Виконавцем.

 

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ.

7.1. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, персональних даних Замовника.

7.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результатами, що очікував і хотів отримати Замовник при зверненні за наданням послуг, саме по собі не є фактом надання послуги неналежної якості.

7.3. Приймаючи умови цього Договору, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за надану послугу, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

7.4. Виконавець не може бути стороною угоди між Замовником та кредитором. Виконавець також не гарантує Замовнику можливість отримання кредиту чи іншої позики за результатами наданої послуги.

7.5. При будь-яких обставинах, погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує своє розуміння того, що результати надання послуги, звіти, не є правовстановлюючим документом і не можуть бути підставою для пред'явлення вимог, як до Виконавця, так і до третіх осіб.

7.6. Замовник звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливий матеріальний і моральний збиток, заподіяний йому третіми особами.

7.7. Сторони погоджуються з тим, що надання Виконавцем послуг на умовах цього Договору не завдають Замовнику матеріальної чи моральної шкоди.

7.8. Виконавець може нести матеріальну відповідальність, в розмірі здійсненого та зарахованого на рахунок Виконавця платежу, і виключно в разі ненадання Замовнику звіту, обумовленого в п. 3.1.4., 3.1.5. даної угоди.

7.9. Виконавець не несе відповідальність за тимчасову зупинку в наданні послуг, викликану технічними перебоями в роботі устаткування, програмного забезпечення та / або роботі провайдерів зв'язку. При цьому Виконавець зобов'язується вживати розумних заходів для запобігання таких перебоїв.

7.10. Виконавець не є кредитним агентом або кредитним брокером в розумінні чинного законодавства України та не надає фінансових послуг.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Замовник послуги.

8.2. Виконавець має право, а Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, пов'язаною з виконанням цього Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

8.5. Згода на обробку даних Замовника:

Фізична особа, що здійснила акцепт даної оферти, підтверджує, що є власником персональних даних, вказаних у заповнюваній Заявці і, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), дає згоду ФОП Єрємєєв Д. І. на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення щодо інформації, яка стосується її: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості та/або потреби у фінансових продуктах/послугах, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) з метою забезпечення реалізації відносин Замовника з третіми особами по отриманню оптимальних фінансових чи інших продуктів/послуг.

Замовник погоджується, що обсяг наданих ним персональних даних включає в себе інформацію/відомості, що дозволяють ідентифікувати його та підтверджує, що вони були надані ним відносно себе та є точними і достовірними.

Замовник підтверджує, що згода на обробку його персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії. Замовнику відомо про його права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону.
Заповнюючи Заявку, Замовник дає згоду ФОП Єрємєєву Д. І. та особі, якій передані персональні дані Замовника, на перевірку зазначеної в Заявці інформації та не заперечує проти передачі для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, банки з усіма видами обробки персональних даних, які банк буде мати право здійснювати з цими даними, інші фізичні та/або юридичні особи.

Змовник не заперечує щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання взятих на себе зобов’язань по договорам, у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміннясоціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності:

9.2. Виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг Замовнику, зберігаються за Виконавцем.

9.3. Всі матеріали, які передаються Виконавцем Замовнику є результатами інтелектуальної власності Виконавця.

9.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

9.4.1. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

9.5. Всі зміни до цього Договору набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті Виконавця.

9.6. Всі Додатки до Договору є його невід'ємними частинами цього Договору і є обов'язковими для їх виконання і дотримання.

 

10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО.

10.1. Всі суперечки які можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, в зв'язку з прийняттям, виконанням та / або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до них, регулюються шляхом переговорів Сторін.

10.2. Всі претензії, пов'язані з виконанням цього Договору приймаються Виконавцем в електронній формі через розділ Сайту «Зворотній зв'язок».

10.3. У разі неотримання від Замовника претензії в термін до одного календарного дня після надання послуги, зобов'язання Виконавця вважаються виконаними належним чином.

10.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання цього Договору та всіх додатків до нього, застосовуються діючі норми і положення законодавства України.

10.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору або додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

 

 

 

 

© 2015-2018 Первое рейтинговое агентство.
Все права защищены